Jak działamy ?

Stowarzyszenie DOBRA ROBOTA powstało w roku 2015. Stowarzyszenie ma za zadanie wspierać inicjatywy sportowe i kulturalne poprzez przekazywanie środków na organizację imprez o profilu sportowym, wyjazdy rowerowe, zawody biegowe czy inne sporty drużynowe oraz wspieranie wydarzeń kulturalnych promujących muzykę, kino czy sztukę. Stowarzyszenie wspiera także amatorskie drużyny sportowe, które powstały pod jego egidą. Są to między innymi kolarze i biegacze czy osoby aktywnie uczestniczące w życiu Stowarzyszenia. Poprzez organizacje różnych inicjatyw społecznych Stowarzyszenie Dobra Robota pośredniczy także w zbiórkach środków na pomoc chorym dzieciom. Wszystkie organizowane imprezy i przedsięwzięcia mają za zadanie promować zdrowy i aktywny styl życia.

Aktualności

Dla Otylki z Pleszewa do Władysławowa rowerami w ciągu 24 godzin
Start 25 czerwca 2016 - Rynek w Pleszewie - Dni Pleszewa - DOMER Bike Team

25 czerwca 2016 roku (sobota) w godzinach popołudniowych podczas Dni Pleszewa kolarze z pleszewskiej drużyny Domer Bike Team wyruszą w 24 godzinną podróż rowerami z Pleszewa do Władysławowa. Dystans do przebycia to 400 kilometrów. Jeżeli uda im się ten wyczyn pleszewscy darczyńcy zadeklarowali, że przekażą środki na pomoc w rehabilitacji i walce z chorobą Otylki. Każdy może przyłączyć się do akcji dokładając przysłowiową złotówkę, lub razem z kolarzami przebyć cały dystans lub jakąś jego część. Poniżej przedstawiamy sponsorów tej akcji. Dowolnej wielkości wpłaty można dokonywać na konto Stowarzyszenia DOBRA ROBOTA na numer 50 1020 2212 0000 5502 0368 6342 z dopiskiem "Dla Otylki". Całość zebranej kwoty zostanie przekazana na konto Otylki.


DOMER SIERECKI Spółka Jawna - Pleszew
www.domer.pl
Producent urządzeń sterujących PROND Mateusz Jóźwin - Łęka Opatowska
www.prond.pl
Fabryka Kotłów MALINA Maria i Robert Malinowski - Paruchów
www.kotly-malina.pl
Miasto i Gmina Pleszew
www.pleszew.pl
Drukarnia na miarę BOOKLET - Pleszew
www.booklet.pl
Życie Pleszewa
www.zpleszewa.pl
Producent kotłów A.H.M. SIEMKO
www.siemko.com.pl
Pleszewskie Krystyny

Pomoc dla Otylki


Dane kontaktowe

Stowarzyszenie DOBRA ROBOTA
ul. Sienkiewicza 45 A, 63-300 Pleszew
woj. wielkopolskie, Polska

tel. +48 62 742 06 06, fax +48 62 742 19 78
e-mail. info@stowarzyszeniedobrarobota.pl

NIP: 608-011-03-94, REGON: 363669555
Konto PKO BP: 50 1020 2212 0000 5502 0368 6342

Formularz kontaktowy

* - oznacza pola wymagane.

Statut stowarzyszenia Dobra Robota

Rozdział I - Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie Dobra Robota, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z późn. zm.) i niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Do właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia i władz jest miejscowość Pleszew
3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym działaniu, których cele nie są sprzeczne z celami Stowarzyszenia na warunkach określonych w statutach tych organizacji, wynikających z umów międzynarodowych, których Polska jest stroną. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 3

Stowarzyszenie ma prawo używania odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy.

§ 4

1. Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą swoich członków na zasadzie dobrowolności.
2. Stowarzyszenie samorządnie decyduje o swoich celach, środkach, programie działania i sposobach jego realizacji oraz o władzach i strukturze organizacyjnej.
3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
4. Stowarzyszenie może ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa.
5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą po rejestracji działalności. Dochód z takiej działalności będzie przeznaczany na cele statutowe stowarzyszenia.

Rozdział II - Działalność statutowa (cele i środki)

§ 5

1. Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele statutowe:
(a) rozwój i promocja kultury fizycznej i sportu;
(b) rozwój działalności naukowej oraz oświatowo-edukacyjnej, w tym także w zakresie wspierania i rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności;
(c) rozwój życia kulturalnego i działalności kulturalnej,
(d) działalność kulturalna w zakresie wspierania i kultywowania lokalnych ogólnopolskich tradycji.
2. Adresatem działalności Stowarzyszenia będą dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.
3. Stowarzyszenie dąży do realizacji celów Stowarzyszenia następującymi sposobami:
(a) prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej, doradczej na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz edukacji, oświaty i nauki;
(b) organizowanie ćwiczeń, imprez sportowych, konkursów oraz wspieranie uczestnictwa w takich wydarzeniach;
(c) organizowanie wydarzeń i imprez kulturalnych, konkursów oraz wspieranie uczestnictwa w takich wydarzeniach i imprezach;
(d) organizowanie obozów, kolonii i pół-kolonii oraz wspieranie uczestnictwa w nich;
(e) organizowanie przedsięwzięć naukowych, organizowanie konferencji, zebrań, dyskusji, odczytów, sympozjów, seminariów, poradnictwa, imprez, kursów szkoleniowych, pokazów oraz wspieranie uczestnictwa w nich;
(f) tworzenie, prowadzenie, utrzymywanie, zagospodarowywanie obiektów sportowych oraz udostepnienie sprzętu sportowego (stanowiących własność Stowarzyszenia lub podmiotów trzecich na podstawie odpowiednich umów); tworzenie, utrzymywanie oraz zagospodarowywanie innych obiektów służących realizacji celów Stowarzyszenia; ponadto wspieranie innych podmiotów w prowadzeniu takiej działalności;
(g) prowadzenie badań z dziedziny nauk społecznych oraz kultury fizycznej i sportu;
(h) prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej;
(i) współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o pokrewnych założeniach programowych, zachowując pełną samodzielność organizacyjną;
(j) współpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń, wspólnych organizacji przedsięwzięć;
(k) współpraca uczelniami, organami administracji rządowej i samorządowej, placówkami oświaty i wychowania oraz organizacjami społecznymi i politycznymi;
(l) wymiana doświadczeń z innymi podmiotami o zbliżonych celach w kraju i za granicą oraz organizowanie wymian, praktyk oraz wizyt pomiędzy Polską i innymi krajami;
(m) współdziałanie z instytucjami publicznymi;
(n) występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem władz uczelnianych, szkolnych, państwowych i samorządowych;
(o) podejmowanie, popieranie i wspieranie inicjatyw społecznych zgodnie z celami Stowarzyszenia;
(p) reprezentowanie Stowarzyszenia oraz swoich członków wobec organów administracji rządowej i samorządowej, organów sądowych oraz organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych – w zakresie dotyczącym celów działania Stowarzyszenia;
(q) zabieganie o fundusze, gromadzenie środków materialnych, gospodarowanie posiadanym mieniem;
(r) świadczenie usług na rzecz podmiotów wspierających Stowarzyszanie, których działalność nie jest sprzeczna z celami Stowarzyszenia, w szczególności poprzez podawanie ich nazwy, logo oraz innych danych;
(s) gromadzenie i pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową;
(t) prowadzenie i podejmowanie innych działań służącej bieżącym potrzebom Stowarzyszenia oraz sprzyjających rozwojowi aktynowości i statutowych celów Stowarzyszenia.
4. Przedmiot działalności gospodarczej Stowarzyszenia mieści się w następujących dziedzinach wymienionych w Polskiej Klasyfikacji Działalności (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskie Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej: „PKD” (Dz. U. Nr 251, poz. 1885):
- Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z);
- Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
- Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
- Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
- Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B);
- Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
- Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z);
- Pozostała działalność́ rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z);
- Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z);
- Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).
5. Podane wyżej oznaczenia numeryczno - literowe oraz określenia przedmiotu działalności pokrywają się z oznaczeniem numeryczno - literowym oraz określeniem przedmiotu działalności w Polskiej Klasyfikacji Działalności; w przypadku niezgodności lub dezaktualizacji oznaczeń należy kierować się opisem słownym rodzaju działalności; ogólne oznaczenia obejmują odpowiednie podklasy.
6. Podjęcie przez Stowarzyszenie działalności wymagającej uzyskania koncesji, licencji, zezwoleń lub wpisu do odpowiedniego rejestru nastąpi po ich uzyskaniu; w przypadku działalności wymagającej spełnienia dodatkowych warunków jej podjęcie nastąpi po ich spełnieniu.

Rozdział III - Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 6

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych
b) wspierających
c) honorowych.
3. Stowarzyszenie prowadzi rejestr członków.

§ 7

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba, która jest pełnoletnia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest pozbawiona praw publicznych i wyraża chęć przynależności i działania zgodnie z postanowieniami statutowymi Stowarzyszenia; osoby niepełnoletnie mogą być członkami Stowarzyszenia za zgodą ich opiekunów prawnych – na zasadach określonych w ustawie Prawo o stowarzyszeniach.
2. Osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego.
3. mogą być członkami Stowarzyszenia. Zasady nabywania i utraty członkostwa przez te osoby oraz ich szczególne prawa i obowiązki określane są zgodnie z przepisami niniejszego statutu odnoszącymi się do innych członków.

§ 8

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba spełniająca warunki określone w § 7, przyjęta w drodze uchwały przez Walne Zebranie Członków na podstawie pisemnej deklaracji. Uchwała zapada w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zadeklarowała poparcie dla celów Stowarzyszenia oraz pomoc finansową lub rzeczową na cele Stowarzyszenia i została przyjęta przez Walne Zebranie Członków w drodze uchwały. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla celów Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków.

§ 9

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do brania udziału w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności do:
1) biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
2) uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych przez władze Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia;
3) zgłaszania wniosków dotyczących Stowarzyszenia;
4) występowania z wnioskami i postulatami pod adresem władz we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia;
5) korzystania z urządzeń technicznych, lokali i sprzętu Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia;
6) korzystania z innych zasobów Stowarzyszenie, stawianych do dyspozycji członków, na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia;
7) korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom i innym osobom Stowarzyszenie w zakresie celów i działalności statutowej Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi i wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w ust. 1 pkt 2-7. Członkowie honorowi i wspierający mają ponadto prawo brać udział – z głosem doradczym – w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.

§ 10

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:
1) przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
3) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
4) dbania o jego dobre imię,
5) popierania i czynnego realizowania celów Stowarzyszenia,
6) przestrzegania dyscypliny organizacyjnej,
7) informowania Zarządu o zmianie danych kontaktowych;
8) opłacania składek.
2. Członkowie wspierający i honorowi są zobowiązaniami swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia. Członkowie honorowi zwolnieni z opłacania obligatoryjnych składek członkowskich.
3. W przypadku konfliktu osobistego pomiędzy członkami Stowarzyszenia związanego z obrazą itp. wymaganym sposobem załatwienia sporu, w przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia i pokojowego współżycia, jest droga postępowania honorowego poprzez wyznaczanie sekundantów do ustalenia treści ugody lub gdyby to nie odniosło skutku powołanie sądu honorowego (składającego się z dwóch arbitrów wyznaczonych przez sekundantów stron oraz jednego superarbitra wyznaczonego przez arbitrów) celem rozpoznania sprawy i wydania wyroku stwierdzającego czy doszło do obrazy i wydanie stosownie do tego definitywnego orzeczenia stwierdzającego, że nie doszło do obrazy lub że doszło do obrazy lekkiej, ciężkiej lub bardzo ciężkiej i zobowiązującego stronę do złożenia wyjaśnień, ubolewania lub przeprosin w formie adekwatnej do usunięcia obrazy.

§ 11

1. Ustanie członkostwa następuje przez wygaśnięcie lub wykluczenie.
2. Wygaśnięcie następuje w przypadku:
1) dobrowolnej pisemnej rezygnacji ze Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań;
2) śmierci osoby fizycznej;
3) utraty przez osobę fizyczną zdolności do czynności prawnych koniecznej do uczestnictwa w Stowarzyszeniu;
4) utraty zdolności prawnej przez osobę prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej będącej członkiem wspierającym.
3. Wykluczenie następuje w przypadku:
1) utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego mocy orzeczenia sądu powszechnego orzekającego środek karny w postaci utraty praw publicznych;
2) braku wypełnienia obowiązku członkowskiego;
3) nieprzestrzegania statutu, działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia;
4) działania na szkodę Stowarzyszenia;
5) niegodnego zachowania.
4. Wykluczenie z przyczyn określonych w ust. 3 pkt 1-5 następuje na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia lub na wniosek członka Zarządu.
5. Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Zarząd. Od uchwały tej przysługuje stronom wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez Komisję Rewizyjną.

Rozdział IV - Struktura organizacyjna

§ 12

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.

§ 13

1. Wybory do wszystkich władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. W przypadku wygaśnięcia członkostwa, wykluczenia lub ustąpienia członka władz, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 14

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, o ile przepisy niniejszego statutu lub przepisy prawa nie stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

[Walne Zebranie Członków]
§ 15

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i jest zwoływane jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd.
3. Porządek obrad jest dostępny w siedzibie Stowarzyszenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane:
1) z inicjatywy Zarządu,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od wpływu wniosku.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania pisemnego wniosku.
6. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
(3.a) z głosem decydującym – wszyscy członkowie Stowarzyszenia;
(3.b) z głosem doradczym - członkowie honorowi, wspierający oraz zaproszeni przez Zarząd goście.

§ 16

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy rozpatrywanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności:
1) wybór członków Komisji Rewizyjnej;
2) odwoływanie członków komisji rewizyjnej;
3) uchwalanie statutu i jego zmian;
4) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków;
5) podejmowanie uchwał w innych sprawach nie zastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.

§ 17

1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków członkowie powinni być powiadomieni na 3 dni przed terminem obrad.
2. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, chyba że statut stanowi inaczej.
3. Walne Zebranie Członków otwiera prezes Zarządu, inna upoważniona przez niego osoba, ewentualnie najstarszy obecny członek zwyczajny Stowarzyszenia, i prowadzi je do czasu wyboru protokolanta oraz przewodniczącego obrad. Następnie prowadzenie Zebrania przejmuje wyłoniony przewodniczący obrad i prowadzi je według przyjętego przez Zebranie porządku.
4. Kworum na Walnym Zebraniu Członków stanowi 1/5 wszystkich członków zwyczajnych. W przypadku braku wymaganego kworum, może wyznaczyć w tym samym dniu 15 minut po pierwszym terminie, drugi termin Zebrania, na którym wymagane kworum stanowi połowa przybyłych.
5. Walne Zebranie Członków jest protokołowane.
6. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, może być dokonane w drodze listownej (listem poleconym), w drodze komunikacji elektronicznej (na znany Zarządowi adres e-mail) za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub bez potwierdzenia odbioru, jeśli członek Stowarzyszenia złożył oświadczenie, na jaki adres e-mail ma być kierowana do niego korespondencja lub wskazał adres e-mail do korespondencji w deklaracji członkowskiej, a także w drodze telefonicznej (w tym sms-owej), czemu powinno towarzyszyć sporządzenie notatki o dacie i treści powiadomienia.

[Zarząd]
§ 18

1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
2. Zarząd składa się z trzech osób wybranych przez Walne Zebranie Członków, w tym z prezesa.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku jednakowej liczby głosów przeważa głos prezesa.
4. Zarząd Stowarzyszenia powoływany jest na czas nieokreślony.

§ 19

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
2. Istotne ustalenia z posiedzeń Zarządu są protokołowane.
3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej. Na posiedzenia Zarządu mogą być zapraszani z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej lub inni członkowie Stowarzyszenia.

§ 20

Do kompetencji Zarządu, z zastrzeżeniem statutowych kompetencji innych organów, należy:
1) ustalenie funkcji członków zarządu;
2) prowadzenie spraw Stowarzyszenia oraz reprezentacja Stowarzyszenia;
3) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, w tym koordynacja działalności finansowej i operacyjnej, a także tworzenie nowych inicjatyw oraz ich realizacja w zakresie działalności statutowej Stowarzyszenia;
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami w zakresie zwykłego zarządu;
5) opracowywanie budżetu i sporządzanie bilansu;
6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
7) sporządzanie raportów i sprawozdań z działań realizowanych przez Stowarzyszenie;
8) sporządzanie sprawozdania ze swojej działalności za poprzedni rok kalendarzowy;
9) prowadzenie biura; określenie jego struktury, zakresu działania i kompetencji;
10) powoływanie jednostek organizacyjnych, a także nadzorowanie, rejestrowanie tych jednostek oraz ich organów, nadawanie regulaminu określającego strukturę jednostki organizacyjnej, rozwiązywanie lub zawieszanie działalności jednostek organizacyjnych oraz ich organów, działających niezgodnie z prawem, statutem bądź uchwałami władz, powoływanie zarządów komisarycznych jednostek organizacyjnych przypadku rozwiązania lub zawieszenia ich organów, a także w przypadku niedokonana wyboru tych organów w statutowym terminie;
11) przystępowanie do innych organizacji o podobnych celach oraz powoływanie spółek prawa handlowego, za zgodą Komisji Rewizyjnej;
12) zwoływanie Walnego Zebrania Członków – na wniosek przynajmniej 5 członków Stowarzyszenia;
13) prowadzenie rejestru członków Stowarzyszenia na podstawie określonej przez siebie dokumentacji - archiwizowanie i przechowywanie dokumentacji;
14) inne kompetencje przewidziane statutem;
15) inne działania w ramach upoważnień udzielonych przez Walne Zebranie Członków.

§ 21

Do reprezentacji Stowarzyszenia wobec osób trzecich upoważniany każdy członek Zarząd działający samodzielnie.

[Komisja Rewizyjna]
§ 22

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie członków.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami władz wykonawczych Stowarzyszenia.
4. Komisja Rewizyjna zbiera się nie rzadziej niż raz na w roku.
5. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku jednakowej liczby głosów przeważa głos przewodniczącego.
6. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swojego grona przewodniczącego.
7. Komisja Rewizyjna zbiera się na wniosek któregokolwiek z członków komisji.

§ 23

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych uchybień,
3) sporządzanie sprawozdań ze swej działalności i występowanie do Walnego Zebrania z postulatami;
4) pełnienie funkcji rozjemczych i mediacyjnych, w tym rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów między członkami;
5) dokonywanie innych czynności przewidzianych statutem;
6) opracowanie i uchwalanie ogólnego programu działania i kierunków rozwoju Stowarzyszenia;
7) wnioskowanie o nadanie lub pozbawianie godności członka honorowego;
8) podejmowanie innych czynności przewidzianych statutem.

Rozdział VI - Majątek Stowarzyszenia

§ 24

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie;
2) darowizny, zapisy i spadki;
3) wpływy z ofiarności publicznej;
4) wpływy z działalności statutowej;
5) dochody z majątku własnego, w tym z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia, dochody z tytułu udziału w spółce prawa handlowego;
6) dotacje, subwencje i inne środki przekazywane na prowadzenie działalności przez organy państwowe, samorządu terytorialnego, struktury i organizacje międzynarodowe oraz jednostki gospodarcze i osoby prawne,
7) dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia (po zarejestrowaniu działalności gospodarczej w rejestrze przedsiębiorców).
2. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych i nie jest przeznaczony do podziału między członków.
3. Właścicielem majątku jest Stowarzyszenie. Administrowanie majątkiem należy do uprawnień Zarządu. Pełnomocnictwa w sprawach majątkowych udziela się wyłącznie w formie pisemnej.
4. Nabywanie nieruchomości oraz przyjmowanie darowizn, zapisów i spadków należy do uprawnień Zarządu.
5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VII - Majątek Zmiana statutu, rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia

§ 25

1. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów uczestniczących w głosowaniu.
2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powołuje likwidatora celem przeprowadzenia likwidacji.
3. Likwidator przeprowadza likwidację w możliwie najkrótszym czasie i w tym celu podejmuje czynności określone w ustawie o Stowarzyszeniach.
4. Po zakończeniu likwidacji majątek Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego Zebrania Członków o likwidacji i likwidator zgłosi Sądowi wniosek o wykreślenie Stowarzyszenia z Rejestru Stowarzyszeń.

Rozdział VIII - Przepisy przejściowe i końcowe. Wykładnia statutu

§ 26

1. Postanowienia Statutu należy wykłada.
2. W zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, celami Stowarzyszenia i innymi postanowieniami Statutu.
3. Do czasu ukonstytuowania się władz statutowych ich obowiązki pełni Komitet Założycielski. Zebranie członków założycieli powołuje pierwszy trzyosobowy Zarząd oraz pierwszą trzyosobową Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia.


Strona głównaAktualności

Stowarzyszenie DOBRA ROBOTA ©